Doradztwo przy przygotowaniu
i wdrażaniu inwestycji infrastrukturalnych
oraz wsparcie prawne.

O firmie

MLN Sp. z o.o. to firma doradcza działająca na rynku polskim od roku 2013. Należy do tej samej grupy, co firma inżyniersko-konsultingowa JPL Project (powstała ze struktur Jacobs Polska). W grupie stanowi bezpośrednie wsparcie konsultingowe i prawne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Naszymi głównymi obszarami działalności są:

Infrastruktura i transport drogowy

Infrastruktura
i transport drogowy

Infrastruktura i transport kolejowy

Infrastruktura
i transport kolejowy

Systemy przesyłu i dystrybucji gazu

Systemy przesyłu
i dystrybucji gazu

Pozostałe inwestycje infrastrukturalne

Pozostałe inwestycje infrastrukturalne (woda i środowisko, energia odnawialna, transport miejski oraz infrastruktura komunalna)

Oferta

MLN Team posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające oferować profesjonalne usługi doradcze, zwłaszcza w kompleksowym przygotowaniu inwestycji:

Doradztwo i analizy prawne
w zakresie:

prawa zamówień publicznych

przygotowania procesów i postępowań
przetargowych (w tym pfu)
Doradztwo inwestycyjne
i przygotowanie do pozyskania
finansowania inwestycji
(fundusze unijne i krajowe)
Pomoc techniczna
dla inwestorów
i beneficjentów
Analiza roszczeń
Analizy i studia
techniczno - środowiskowe

Doświadczenie

Doradzamy Organom Administracji, Spółkom Samorządowym oraz Inwestorom Publicznym i Prywatnym.

Nasze kluczowe doświadczenia:
• Obsługa w zakresie zamówień publicznych
• Obsługa kontraktów (dokumentacje przetargowe, roszczenia, opinie techniczne)
• Formalne i techniczne przygotowywanie dokumentacji przetargowych dla usług oraz robót budowlanych z zakresu inwestycji infrastrukturalnych
• Doradztwo w ramach projektów Pomocy Technicznej przy realizacji projektów infrastrukturalnych
• Doradztwo dla Komisji Europejskiej dotyczące audytów dla dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce
• Audyty zamówień, procesów i procedur dla inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej
• Szkolenia z poszczególnych etapów prowadzenia inwestycji, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej
• Usługi konsultacji i doradztwa w sprawach administracyjnych związanych z prowadzonymi inwestycjami

Ponadto nasi Konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu inwestycji i ich finansowania ze środków komercyjnych oraz Unii Europejskiej. Prowadzili także doradztwo na rzecz takich instytucji jak:

Komisja
europejska
Samorząd
terytorialny
EBI
EBOiR
Bank
Światowy
Jaspers
Inwestorzy
prywatni

Nasze ostatnie realizacje

 

AQUA S.A.
ul. 1 Maja 23 Bielsko-Biała

Wykonanie raportu z analizy możliwości ubiegania się Zamawiającego o środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Opracowanie „Planu rozwoju Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej”.

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159

Opracowanie zastrzeżeń do wyników kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zastrzeżenia z dnia 08.04.2015 r., pismo nr FR-RKPR.44.197.1.2015.RS w zakresie dotyczącym postępowania o zamówienie publiczne na „Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica”.

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na czas trwania inwestycji pn. „Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Nowej Soli
ul. Konstruktorów Nowa Sól

Opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o drugie rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - Etap 2”.

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Opracowanie czterech ekspertyz techniczno-prawnych w zakresie roszczeń wykonawców robót dla inwestycji realizowanych przez Gaz-System.

Aecom Consulting Sp. z o.o.
Warszawa 02-672 ul. Domaniewska 34a

Udostępnienie specjalistów dla inwestycji realizowanych przez Zamawiającego.

Aecom Consulting Sp. z o.o.
Warszawa 02-672 ul. Domaniewska 34a

Wykonanie opracowania projektów w zakresie przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury gazu średniego ciśnienia oraz zabezpieczenia infrastruktury gazu wysokiego ciśnienia na odcinku od km 14+200 do km 16+700 drogi ekspresowej S17.

Aecom Consulting Sp. z o.o.
Warszawa 02-672 ul. Domaniewska 34a

Opracowanie projektu odwodnienia drogi S17 na odcinku węzeł Zakręt - węzeł Lubelska w zakresie odwodnienia projektowanego układu dróg.

Kontakt

MLN Team Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626 Warszawa
Tel.: +48 22 564 06 14
E-mail: mlnteam@mlnteam.pl

Wyświetl pełen widok w Mapach Google